SID monitor data-centre Hlohovec Observatory

Vitajte v datovom centre nášho SID monitora. V časti "reporty" nájdete naše reporty pre AAVSO. Jedná sa vlastne o redukované dáta o jednotlivých SID efektoch. Formát reportov je popísaný bližšie tu. V časti "surové" nájdete surové 1-minútové dáta z kanála DHO38 - 23,4kHz za aktuálny rok. Prvý stĺpec je čas v sekudách dňa, druhý intenzita v dB. Stanica zbiera dáta so 1-sekundovým časovým rozlíšením od roku 2010. V časti "grafy" nájdete tiež grafy jednotlivých dátových súborov. Pre viac informácií píšte na jan.karlovsky @gmail.com

Welcome to the SID monitor data-centre. There are our reports for AAVSO in "reports" section. Report format is described here. One-minute data for current year from DHO38 - 23.4 kHz are in "raw" section. First column is time in seconds of day second one is intensity in dB. Station has gathering one-second data since 2010. Graphs of this data files are in "thumbs" section. For more information contact me at: jan.karlovsky @gmail.com

reporty / reports
surové / raw
grafy / thumbsby Ján Karlovský © 2013-2014