Rondel v Bučanoch a jeho

možná konštrukcia podľa

astronomických smerov.

 

V.Karlovský, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec, vladokarlovsky@hotmail.com

Abstrakt

V práci je navrhnutá možná konštrukcia rondelu Bučany podľa astronomických smerov.

1.ÚVOD

Vzhľadom na veľmi pravdepodobnú astronomickú orientáciu rondelu v Bučanoch ,Karlovský V.,1998 ,bol urobený pokus o možný spôsob konštrukcie podľa astronomických smerov. Vychádzajúc z plánu rondelu podľa Bujna J., Romsauer P.,1986 a zistených astronomických smerov bolo možné navrhnúť postup pri konštrukcii rondelu.

 

2. MOŽNÝ POSTUP PRI KONŠTRUKCII .

Najprv boli postavené koly v miestach A a C a boli pozorované letné slnovraty Slnka v smere EF - A a tiež v smeree HG - C. Tieto smery súčasne určujú aj zimné slnovraty. Pravdepodobnosť, že sa pozorovali najprv letné slnovraty, t.j. západ a východ Slnka je veľká, pretože v lete sú lepšie podmienky na pozorovanie.

Potom sa začalo s pozorovaním Mesiaca. Boli určené smery na vysoký Mesiac pri letnom slnovrate HG - A a tiež D - B.

Potom boli určované smery na nízky Mesiac. Keďže celý rondel má hlavnú orientáciu západného a východného vchodu na nízky Mesiac pri slnovratoch, tento dôležitý smer musel byť tiež určený z pozorovania. Podľa všetkého sa pozorovalo z miesta EF na smer západu nízkeho Mesiaca pri letnom slnovrate. Tento smer je smer na vrch Záruby v Malých Karpatoch nadmorská výška 768 metrov , z miesta EF je azimut 116,8 stupňa , výpočet dáva 116,78 rozdiel je iba 0,02 stupňa (to je 1,2 uhlovej minúty, čo je presnosť pozorovania voľným okom). Týmto boli všetky smery astronomického charakteru zistené a mohlo sa začať so samotnou konštrukciou.

Ako základ boli pravdepodobne vzaté tieto dľžkové miery:

x = EF - A

y = HG - C

Postup:

1, z bodu EF v smere na západ nízkeho Mesiaca, smer Záruby bola vynesená vzdialenosť z = x + y a tam boli postavené koly J a K

2,vzdialenosť z/2 nám dáva stred rondelu, ktorý si môžeme označiť ako S1.

3, Z bodu HG bola cez stred S1 vynesená vzdialenosť z = x + y a tam boli postavené koly L a M

4, ako polomer vnútornej palisády bola zvolená vzdialenosť Rp = y - x a s týmto polomerom vybudovaná palisáda

5, Potom bola v medzikruží s polomermi Rp a z/2 vykopaná vnútorná priekopa

6, S vnútorným polomerom A - HG, alebo iným bola vykopaná vonkajšia priekopa s vchodovými priekopami.

7, Nakoniec bola postavená budova vo vnútri rondelu ako kultový objekt.

 

Obr.č.1 Plán rondelu Bučany podľa práce © Bujna J.,Romsauer P.,1986 s vyznačením astronomicky významných smerov

3. SÚHRN A DISKUSIA

Chyby v určení astronomických smerov v rondeli Bučany sú približne rovnakej hodnoty ako určenia smerov v Stonehenge ( hlavné kamene, trility a kamene Sarsenovského kruhu). Treba pripomenúť, že Stonehenge vznikol omnoho neskoršie (Stonehenge I 2800-2400 pred.n.l., Stonehenge III 2200-1800 pred.n.l. Pozri Hawkins G.S., White J.B. 1984 ,s 217-220,ďalej treba brať do úvahy fakt, že sme brali do úvahy stredy západného a východného vchodu. Ich šírka je voči stredu protiľahlého vchodu 2,5 stupňa. Rozdiely medzi hodnotami azimutov rondelu a vypočítanými hodnotami nájdeme v práci: Karlovský V.,1998

Čo sa týka dalších dľžkových vzťahov v rondeli, treba uviesť, že pokiaľ vezmeme ako dľžkovú jednotku vzdialenosť A - C = w h 7,2 metra, potom máme ďalšie vzťahy:

A - C = w

A- EF h 2w

C- HG h 5w

 

Rp h 3w

A- HG h 4w

Toto svedčí o tom, že rondel mohol byť používaný, ako určitý etalon pre dľžky, ale hlavne o tom, že v prípade rondelu Bučany sa pri stavbe neexperimentovalo, ale postupovalo sa podľa plánu, či predlohy pre takýto typ stavby.

Pokiaľ pomocou nájdeného postupu narysujeme plán rondelu, tento sa od skutočného plánu líši len málo.

  

LITERATÚRA

Bujna J.,Romsauer P.,1986 Siedlung und Kreisanlage Der Lengyel-kultur in Bučany. Internationales Symposium uber die Lengyel-Kultur, Nové

Vozokany 5-9.11.1984, Nitra-Wien 1986

 

Hawkins G.S.,White J.B.,1984 ruský preklad. Razgadka tajny Stounhendža, Mir, Moskva 1984

 

Karlovský V.,1998 Rondel v Bučanoch ako možné slnečné a mesačné observatorium